dr inż. Sylwia Zelek-Pogudz

Kontakt:
budynek A-0, pok. 23
tel. 12 617 5646
e-mail: szelek[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Analiza strukturalna faz krystalicznych.

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 2006 – mgr – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (kierunek: Chemia) 
 • 2009 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Mineralogia i Geochemia Stosowana z Gemmologią)
 • 2011 – Studia podyplomowe kwalifikujące nauczycieli (Matematyka z elementami informatyki)
 • 2012 – dr – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (doktor nauk chemicznych)

Stanowiska

 • Doktorant, 2007-2011 (Wydział Chemii, UJ)
 • Asystent, 2012-? (WGGiOŚ, AGH)
 • Adiunkt, ?-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody

 • 2012 – Wyróżnienie w konkursie na NAJLEPSZY BIZNESPLAN za biznesplan: „Centrum Edukacji Chemiczno – Matematycznej” konkurs realizowany przez: Centrum Innowacji, Transferu technologii i rozwoju Uniwersytetu w ramach projektu: „System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej” Program Operacyjny Kapitał Ludzi, Priorytet VIII, Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw”.
 • 2009 – Dyplom Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk mineralogicznych p.t.: „Struktura krystaliczna holtytu ze Szklar” przygotowaną pod opieką dr hab. Adama Pieczki.
 • Dyplom za zajęcie 2 miejsca w konkursie o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Krystalografii PAN za najlepszą prezentację plakatową 52 Konwersatorium Krystalograficznego zatytułowaną pt. „Dumortieryt i holtyt z Dolnego Śląska: jeden minerał, czy dwa różne?” Zelek, S., Pieczka, A., Stadnicka, K.

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • Polskie Towarzystwo Krystalograficzne

Granty

 • Udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Zmiana programu nauczania na kierunku chemia na studiach I stopnia – PRZEDMIOT: Właściwości faz krystalicznych. Kraków 2010.
 • Badania zlecone w ramach umowy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica oraz Fundacją PRO CHEMIA przy wydziale Chemii UJ, na wykonanie pracy pt. „Badania strukturalnych faz stałych zawartych w niebieskim halicie”. Kraków 2006.

 • Badania zlecone w ramach umowy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica oraz Fundacją PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, na wykonanie pracy pt. „Badania fizyko-chemiczne soli z Kłodawy”. Kraków 2005.

 • Kierownictwo grantu w programie grantowym w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POKL.08.02.01-12-065/10-00. Nr grantu BI-G/9/2013/ZWN. Tytuł projektu: Centrum Edukacji Chemiczno-Matematycznej.

 • Dofinansowanie projektu badawczego „Strukturalna i fizyko-chemiczna charakterystyka niebieskich soli z Kopalni Kłodawa oraz zawartych w nich inkluzji stałych” w ramach Wydziałowego Funduszu Projektów Doktoranckich (WFPD) z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dotacja T). Kraków 2011.

 • „Małopolskie Stypendium Doktoranckie” w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dydaktyka

 • Chemia – I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Mineralogia – II rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Krystalochemia – I rok studiów magisterskich (WGGiOŚ)