Mineralne Materiały Funkcjonalne

Absolwent specjalności Mineralne Materiały Funkcjonalne jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej bądź badawczej w zakresie charakterystyki i zastosowania wysoko przetworzonych materiałów mineralnych, modyfikatów minerałów oraz mikro i nanokompozytów.

  • Jest przygotowany do pracy w różnych dziedzinach technologii (szczególnie w przemyśle mineralnym, ceramicznym, chemicznym, odlewniczym) i ochronie środowiska. Posiada umiejętność pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się materiałami mineralnymi i organiczno-mineralnymi. Wykazuje znajomość stosowania i interpretacji wyników badań uzyskanych przy użyciu zaawansowanych technik pomiarowych.
  • Posiada wiedzę dotyczącą technologii syntezy i wytwarzania nowoczesnych materiałów mineralnych. Zna operacje stosowane w przeróbce surowców mineralnych, potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia, potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego.
  • Ma szczegółową wiedzę na temat krajowych odpadów mineralnych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: węgla kamiennego i brunatnego, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych. Wiedzę tą potrafi spożytkować w zakresie oceny możliwości praktycznego wykorzystania krajowych kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych. Dzięki temu zna kryteria jakościowe i potrafi określić przydatność podstawowych surowców mineralnych do wykorzystania w przemyśle ceramicznym, materiałów budowlanych, ogniotrwałych, ochronie środowiska i rolnictwie.
  • Ma wiedzę z zakresu kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w technice, potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i technikami fazowymi. Zna najważniejsze zagadnienia z zakresu technologii metalurgicznych, chemicznych, budowlanych, rolniczych, umie określić przydatność kopaliny dla potrzeb poszczególnych technologii.
  • Zdobyte wykształcenie przydatne będzie w późniejszej pracy zawodowej absolwenta, związanej z surowcowym sektorem gospodarki, technologiami przemysłowymi oraz inżynierią i ochroną środowiska. Może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, zakładach przeróbczych i innych działach gospodarki, które zajmują się przeróbką, przetwarzaniem i zastosowaniem surowców mineralnych surowych i przetworzonych. Może być zatrudniony w firmach zajmujących się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, przemysłowych i wdrożeniowych.
  • Absolwent specjalności Mineralne Materiały Funkcjonalne jest specjalistą w zakresie wykorzystania sorbentów mineralnych i organicznych, przeróbki mineralnej, inżynierii mineralnej, katalizy, chemii organicznej, geomikrobiologii.
  • Po ukończeniu studiów absolwenci wszystkich specjalności mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub na studiach III stopnia (studiach doktoranckich).

Syllabus dla specjalności Mineralne Materiały Funkcjonalne dostępny jest w uczelnianej bazie programów studiów.