prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

kontakt:
budynek A-0, pok. 24
tel. (12) 617 2374
e-mail: gpmmanec[.]cyf-kr.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Dyscypliny naukowe: mineralogia eksperymentalna, geochemia i geochronologia, ochrona środowiska.
 • Krystalochemia apatytów ołowiowych: synteza, charakterystyka mineralogiczna, określenie zakresu trwałości termodynamicznej, mechanizm, zakres i rola anionowych podstawień izomorficznych arsenianów i wanadanów za fosforany w apatytach-Pb, aplikacje w procedurach stosowanych w ochronie środowiska.
 • Geochronologia i termochronologia – datowanie epizodów metamorficznych przy użyciu metody U-Th-Pb w monacytach oraz metody Ar-Ar w komplesach metamorficznych Spitsbergenu i w Sudetach.
 • Geotermobarometria i rekonstrukcja warunków metamorfizmu skał metamorficznych Spitsbergenu i Sudetów.
 • Metody in-situ immobilizacji skażeń Pb w glebach i ściekach przy użyciu fosforanów: mechanizmy reakcji, rola epitaksji w krystalizacji piromorfitu, wpływ obecności As, zastosowanie nawozów rolniczych, rola mikroorganizmów i produktów ich metabolizmu.
 • Geomikrobiologia eksperymentalna, laboratoryjna i terenowa. Mikroorganizmy ekstremofilne towarzyszące aerozolom solnym. Biologicznie stymulowana remobilizacja Pb w zanieczyszczonych środowiskach. Geomikrobiologia młodych gleb na Spitsbergenie: rola mikroorganizmów w przemianach na powierzchni minerałów i w procesach glebotwórczych na obszarach polarnych odsłaniających się spod cofających się lodowców w wyniku globalnego ocieplania się klimatu.
 • Zastosowania nowoczesnych technik mikroskopii wysokiej rozdzielczości w mineralogii: mikroskopia sił atomowych AFM, skaningowa mikroskopia elektronowa SEM, mikrosonda elektronowa.

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 1985 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia stosowana)
 • 1989 – mgr – Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (chemia nieorganiczna)
 • 1999 – dr – Department of Geology, Kent State University, Ohio, USA (mineral-water interaction)
 • 2009 – dr hab. inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochony Środowiska AGH
 • 2021 – profesor

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Technik, 1986-1987
 • Asystent, 1987-1999
 • Adiunkt, 1999-2010
 • Profesor nadzwyczajny AGH, 2010-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody

 • 1997 – Nagroda Naukowa, Water Resources Research Institute, Kent State University

 • 1991 – Nagroda Rektora AGH za działalność naukową


Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1999-aktualnie
 • Mineralogical Society of America, 1996-aktualnie

Dydaktyka

 • Geochemia Ogólna – wykłady (WGGiOŚ)
 • Geochemia szczegółowa – zajęcia praktyczne (WGGiOŚ)
 • Advanced Geochemistry – wykłady, ćwiczenia (WGGiOŚ)
 • Metody Badań Minerałów i Skał – wykłady, ćwiczenia (WGGiOŚ)
 • Nowoczesne Techniki Mikroanalizy – wykłady, ćwiczenia (WGGiOŚ)
 • Mineralogia Eksperymentalna – wykłady, laboratoria (WGGiOŚ)
 • Seminarium Dyplomowe – studia magisterskie WGGiOŚ
 • Seminarium Doktoranckie – studia doktoranckie WGGiOŚ
 • Tworzenie projektów badawczych – studia doktoranckie WGGiOŚ
 • Geochemia i Monitoring Gleb – wykłady, ćwiczenia, Wydział Chemii UJ