prof. dr hab. inż. Jakub Matusik

kontakt:
budynek A-0, pok. 24
tel. (12) 617 5233
e-mail: jmatusik[.]agh.edu.pl

Publikacje:

Problematyka naukowa

 • Charakterystyka chemiczna i mineralogiczna oraz modyfikacje właściwości fizykochemicznych minerałów ilastych w celu otrzymania sorbentów, katalizatorów oraz materiałów fotoaktywnych.
 • Badanie wpływu interkalacji i reakcji graftingu na morfologię i uporządkowanie strukturalne minerałów ilastych.
 • Synteza i testowanie właściwości sorpcyjnych oraz aktywności katalitycznej materiałów mezoporowatych otrzymywanych na bazie minerałów ilastych.
 • Synteza i właściwości strukturalne oraz mechaniczne nanokompozytów polimer-kaolinit.
 • Podpierane smektyty – charakterystyka strukturalna, teksturalna oraz właściwości katalityczne.
 • Organo-zeolity – synteza, charakterystyka i właściwości sorpcyjne.
 • Nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie minerałów warstwowych.
 • Efektywność i mechanizmy immobilizacji metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu) przy zastosowaniu różnych form fosforanów (in situ phosphate induced metal stabilization) i modyfikowanych minerałów ilastych jako alternatywna technika odkażania gleb. Charakterystyka chemiczna, mineralogiczna i stabilność termodynamiczna produktów reakcji.

Curriculum Vitae​

Stopnie i tytuły naukowe

 • 2006 – mgr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia i geochemia stosowana)
 • 2008 – studia podyplomowe „Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska” – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • 2010 – dr inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia)
 • 2015 – dr hab. inż. – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Nauki o Ziemi)
 • 2021 – profesor

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 2006-2010
 • Asystent, 2010-2011
 • Adiunkt, 2011-2019
 • Profesor AGH, 2019-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody

 • 2020 – Nagroda Rektora AGH indywidualna za osiągnięcia naukowe (I stopnia).
 • 2020 – Nagroda Rektora AGH zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne (III stopnia)
 • 2019 – Stypendium Fulbright Senior Award – pobyt naukowo-badawczy w A&M Texas University (College Station, TX, USA).
 • 2017 – Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2016 – Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2015 – Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2014 – Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2013 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 2013 – Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2012 – Nagroda Rektora AGH zespołowa (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2011 – Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane na 3 lata.
 • 2011 – Nagroda Rektora AGH indywidualna (III stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2010 – Grant na realizację projektu badawczego w ramach konkursu „Iuventus Plus” przyznany przez MNiSW.
 • 2010 – Stypendium Naukowe Miasta Krakowa.
 • 2009 – Małopolskie Stypendium Doktoranckie w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 • 2007 – Stypendium „Sapere Auso” od Małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska.
 • 2006 – I miejsce w Międzynarodowej Konferencji Młodych Uczonych w Sankt Petersburgu. Roczne stypendium w Instytucie Górniczym w Sankt Petersburgu.
 • 2004 – III miejsce w XLV Studenckiej Sesji Naukowej Górników Akademii Górniczo-Hutniczej

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne (członek)
 • Clay Minerals Society (członek)
 • Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs (członek)
 • Rada Redakcyjna czasopisma „Geology, Geophysics & Environment” (edytor)

Granty

 • 2018-2021 – Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z roztworów wieloskładnikowych (kierownik), NCN, OPUS.
 • 2017-2020 – Technologia oczyszczania środowiska wodnych skażonych anionowymi formami pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych (kierownik), NCN-NCBR, TANGO 2
 • 2015-2017 – Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej (kierownik), NCN, OPUS.
 • 2011-2014 – Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu (kierownik), NCN, SONATA (więcej informacji)
 • 2011-2014 – Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych (wykonawca), NCBiR (więcej informacji)
 • 2011-2014 – Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalności Ksp w zakresie 5 – 65ºC oraz DHf, DGf, DS i Cp dla apatytów w szeregach izomorficznych Ca-Pb-P-As-OH-Cl (wykonawca), NCN, HARMONIA.
 • 2010-2011 – Minerały z podgrupy kaolinitu jako prekursory hybrydowych materiałów organiczno-mineralnych (kierownik), Iuventus Plus, MNiSW (więcej informacji)
 • 2009-2012 – Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych nanostruktur krzemionkowych (wykonawca), MNiSW (więcej informacji)

Dydaktyka

 • Chemia
 • Chemia organiczna
 • Geochemia
 • Chemia Środowiska
 • Chemia Organiczna
 • Geomateriały
 • Katalizatory Mineralne
 • Metody spektroskopowe (MBF i MBMiS)
 • Minerały w nanotechnologiach
 • Mineralny i surowce ilaste
 • Sorbenty mineralne i organiczne
 • Syntenza mineralnych materiałów funkcjonalnych
 • Zaawansowane metody badań materiałów