Nowe granty Narodowego Centrum Nauki

Gratulujemy nowych grantów, które otrzymali pracownicy Katedry!

OPUS
Katarzyna Walczak - Jak rosną kontynenty? Kompleks płaszczowin Köli w Kaledonidach Skandynawskich jako naturalne laboratorium akrecji kontynentalnej
Tomasz Bajda (w konsorcjum z UW) - Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych

PRELUDIUM
Isabel Carter - Ewolucja tektoniczna oceanicznych terranów Japetusa: podejście petrochronologiczne w północnych kaledonidach Szwecji
Aleksandra Puławska - Wpływ składu mineralnego i chemicznego aerozoli na pochodzenie i różnorodność mikroorganizmów halofilnych w powietrzu podziemnej kopalni soli
Agnieszka Solińska - Sorpcja związków organicznych na granulowanych sorbentach mineralnych
Edyta Waluś - Syntetyczne analogi roztworów stałych minerałów Cu jako zaawansowane fotokatalizatory