Mineralogia Stosowana

Kształcenie w ramach specjalności Mineralogia Stosowana zapewnia słuchaczom nabycie ogólnej i praktycznej wiedzy w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych metod badań minerałów i skał oraz zasad poszukiwań i wykorzystania złóż i surowców mineralnych.

  • Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotów podstawowych: mineralogii, geochemii, petrologii, jak również pozwala na zgłębienie wiedzy o fizykochemię ciała stałego, krystalografię, geochronologię czy gemmologię.
  • Uczy praktycznego wykorzystania minerałów i surowców mineralnych, sposobów modyfikacji ich własności, zapoznaje z zasadami racjonalnej gospodarki zasobami środowiska oraz wykorzystaniem surowców towarzyszących i odpadów.
  • Przygotowuje do posługiwania się nowoczesnymi instrumentalnymi metodami analiz fazowych i chemicznych (mikroskopia optyczna i elektronowa, analiza w mikroobszarze, dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia w podczerwieni, atomowa spektroskopia absorpcyjna) oraz komputerowym przetwarzaniem i interpretacją danych.
  • Umiejętność wykorzystania wielu metod badawczych daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy nie tylko w tradycyjnych dziedzinach związanych z naukami o Ziemi, ale także w takich działach, jak inżynieria mineralna oraz technologie tworzyw mineralnych, wykorzystanie złóż antropogenicznych, biomineralogia, gemmologia i inne nowoczesne i szybko rozwijające się gałęzie gospodarki.
  • Absolwent specjalności Mineralogia Stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu dziedzinach nauki i gospodarki związanych z naukami o Ziemi, nowymi technologiami tworzyw mineralnych, wykorzystaniem surowców mineralnych II generacji, gemmologią, biomineralogią (dającej szansę współpracy z medycyną) oraz innymi dyscyplinami wykorzystującymi metody badawcze właściwe mineralogii i geochemii (archeologia, konserwacja zabytków, rekultywacja obszarów skażonych).

Syllabus dla specjalności Mineralogia Stosowana dostępny jest w uczelnianej bazie programów studiów.