KMPiG

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

E-mail Print PDF

TB

 

 Profesor

 

Kontakt:

pokój 21, tel. (12) 617 5232

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www


 

CV

Publikacje

Dydaktyka


Problematyka naukowa

 • Synteza, charakterystyka mineralogiczna i stabilność termodynamiczna minerałów z grupy apatytów Me5(XO4)3Y - Me: Ca, Pb, Zn, Cd, Cu; X: P, As; Y: Cl, OH, F oraz roztworów stałych, jakie tworzą.

 • Efektywność, kinetyka i mechanizmy krystalizacji fosforanów metali przejściowych w środowisku glebowym oraz strefie utlenienia złóż.

 • Stabilność arsenianów metali przejściowych w środowisku glebowym.

 • Sorpcja anionowych i kationowych form metali na minerałach i substancjach mineralnych – naturalnych (tlenkach, wodorotlenkach żelaza, zeolitach, minerałach ilastych) i modyfikowanych (organo-zeolity, organo-smektyty).

 • Mineralogia gleb.


Curriculum Vitae


Stopnie i tytuły naukowe

 • 1997 - mgr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (ochrona środowiska)
 • 2004 - dr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia, petrografia, geochemia)
 • 2012 - dr hab. inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia, petrografia, geochemia)
 • 2020 - profesor

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 1997-2001
 • Asystent, 2001-2005
 • Adiunkt, 2005-aktualnie
 • Prodziekan WGGiOŚ, 2016-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody

Nagrody Rektora AGH za działalność naukową:

 • I stopnia - 2006, 2009
 • II stopnia - 2007, 2010
 • III stopnia - 2005

Wyjazdy zagraniczne, stypendia, staże

 • 2006 (marzec) - USA – Miami University, Oxford, Ohio – staż naukowy, szkolenie. Badania nad stabilnością fosforanów i arsenianów ołowiu w warunkach glebowych z zastosowaniem mikroskopii skaningowej i eksperymentów laboratoryjnych.
 • 2009 (sierpień-wrzesień) - USA – Weber State University, Ogden, Utah. Badania nad rozpuszczalnością arsenianów ołowiu w kwasach organicznych przy użyciu mikroskopii sił atomowych.

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 2005-aktualnie (prezes)
 • Komitet Nauk Mineralogicznych - sekretarz techniczny, 2006-aktualnie
 • Geochemical Society, 2009-aktualnie

Granty
 • Budowa zeolitów i ich nowe zastosowania w ceramice (wykonawca; kierownik dr inż. Włodzimierz Mozgawa). 1999-2002, KBN (nr 7 T08D 039 17).
 • Adsorpcja związków chromu przez naturalne i odpadowe surowce mineralne (kierownik). 2000-2001KBN (nr 3 T09C 088 19).
 • Ocena przydatności rud darniowych jako naturalnych sorbentów związków toksycznych w niektórych technologiach ochrony środowiska (wykonawca; kierownik prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak). 2002-2004, NFOŚiGW.
 • Materiały ceramiczne oparte na zeolitach (wykonawca; kierownik dr inż. Włodzimierz Mozgawa). 2004-2007, KBN (nr 3 T08D 039 26).
 • Krystalochemia podstawień anionowych i ich wpływ na własności izostrukturalnych minerałów z szeregu piromorfit-mimetyt-vanadynit (wykonawca 1; kierownik dr inż. Maciej Manecki). 2005-2008, MNII (nr 2 P04D 01329)
 • Struktura i właściwości zeolitów i smektytów oraz ich zastosowanie do otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych (wykonawca; kierownik dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa). 2009-2011, MNiSW (nr N N507 316536)
 • Remobilizacja Pb w środowisku w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w obecności bakterii (wykonawca; kierownik dr hab. inż. Maciej Manecki). 2008-2011, MNiSW (nr N N307 101535)
 • Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na mobilność ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w glebach zdegradowanych przez górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe na Górnym Śląsku (kierownik). 2009-2012, MNiSW (nr N N525 461236)
 • Mechanizmy i dynamika przemian minerałów w młodych glebach polarnych Spitsbergenu (wykonawca; kierownik – prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki). 2010-2013, MNiSW (nr N N307 473638)
 • Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalności Ksp w zakresie 5 - 65oC oraz DHf, DGf, DS i Cp dla apatytów w szeregach izomorficznych Ca-Pb-P-As-OH-Cl (wykonawca; kierownik – dr hab. inż. Maciej Manecki; partner zagraniczny – Dr. John Rakovan – Miami University, USA). 2011-2014, NCN (HARMONIA)
 • Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu (wykonawca; kierownik – dr inż. Jakub Matusik). 2011-2014, NCN (SONATA)

 Publikacje


    icon_pub_bg_agh

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia
 • Chemia - I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Geochemia - III rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Mineralogia i Petrografia
 • Gleboznawstwo i rekultywacja gleb
 • Skażenia i rekultywacja gleb

Projekty studenckie, dyplomanci, doktoranci

2012

Projekty inżynierskie

 • Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do analizy apatytów ołowiowych - Paweł Borowicz
 • Ocena możliwości unieruchamiania związków chromu(VI) w strukturze piromorfitu Pb5(PO4)Cl - Izabela Kędroń
 • Wpływ kwasu winowego na stabilność mimetytu Pb5(AsO4)Cl - Alicja Krzemień
 • Rozpuszczalność mimetytu Pb5(AsO4)Cl w roztworach kwasu jabłkowego - Piotr Turek
 • Wyznaczenie współczynnika rozpuszczalności hopeitu Zn3(PO4)2∙4H2O - Melania Rogowska
 • Ocena skuteczności szkła nawozowego fosforanowego w neutralizacji Pb, Zn, Cd występujących w glebach zanieczyszczonych przez górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe w rejonie Bukowna - Anna Korczak
 • Synteza i charakterystyka szultenitu fosforanowego PbHPO4 - Sara Domoń

2011

 • Sorpcja dynamiczna metali na organo-smektytach i organo-zeolitach - Anna Figuła

2009

 • Charakterystyka gleboznawcza i właściwości fizykochemiczne gleb na obszarze eksploatacji rud Zn-Pb w rejonie olkuskim - Katarzyna Drygała
 • Spektrofotometryczna metoda równoczesnego oznaczania jonów fosforanowych, arsenianowych i wanadanowych dla celów środowiskowych - Eliza Kaltenberg
 • Sorpcja fosforanów i ołowiu na organo-smektycie - Ewelina Głaz

2008

 • Eksperymentalne badania przemian minerałów ołowiu, cynku i kadmu pod wpływem związków fosforu - Daniel Wojnarski
 • Sorpcja anionów na pochodnych organicznych wybranych minerałów krzemianowych - Martyna Galas
 • Sorpcja związków arsenu na wybranych typach gleb - Bolesław Buczkowski
 • Rozpuszczalność minerałów fosforanowych Pb(II), Zn(II), Cd(II) w kwasach i rozpuszczalnikach organicznych - Małgorzata Gil

 2007

 • Użycie związków fosforu do rekultywacji gleb zdegradowanych przez górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe - Anna Motyka
 • Dobór optymalnych warunków immobilizacji cynku, ołowiu i kadmu w glebach wokół zakładów przemysłowych na Górnym Śląsku - Dominik Szrek

2006

 • Formacja piromorfitu na minerałach glebowych zawierających zaadsorbowany ołów - Tomasz Marchlewski 
 • Efektywność krystalizacji fosforanów kadmu w zależności od formy występowania fosforanów  -  Jakub Matusik
 • Stabilność termodynamiczna współwystępujących arsenianów i fosforanów ołowiu w różnych warunkach pH - Artur Cieśla
 • Modelowanie fraktalne zależności morfologii dendrytów od warunków ich powstania  -  Michał Lelonek
 • Ocena efektywności oczyszczania ścieków w OŚ w Nowym Targu - Katarzyna Adamaszek
 • Toksyczność i fitoprzyswajalność metali w glebach wokół Zakładów Chemicznych „Nowa Sarzyna” - Tomasz Torba
 • Formy występowania i stabilność chemiczna metali w glebach wokół Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Tomasz Cieślik

2005

 • Usuwanie jonów arsenu z roztworów przez wytrącanie w postaci mimetytu Pb5(AsO4)3Cl - Ewelina Szmit


 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

MBA group

MBA_logo

Orogen Dynamics Team

ODT_logo

Szukaj