KMPiG

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

prof. dr hab. inż. Jakub Matusik

E-mail Print PDF

KubaM

Profesor

Kontakt: pokój 24

tel. (12) 617 5233

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


CV
Publikacje
Dydaktyka

MBA_logo


Problematyka naukowa 

 • Charakterystyka chemiczna i mineralogiczna oraz modyfikacje właściwości fizykochemicznych minerałów ilastych w celu otrzymania sorbentów, katalizatorów oraz materiałów fotoaktywnych.
 • Badanie wpływu interkalacji i reakcji graftingu na morfologię i uporządkowanie strukturalne minerałów ilastych.
 • Synteza i testowanie właściwości sorpcyjnych oraz aktywności katalitycznej materiałów mezoporowatych otrzymywanych na bazie minerałów ilastych.
 • Synteza i właściwości strukturalne oraz mechaniczne nanokompozytów polimer-kaolinit.
 • Podpierane smektyty - charakterystyka strukturalna, teksturalna oraz właściwości katalityczne.
 • Organo-zeolity - synteza, charakterystyka i właściwości sorpcyjne.
 • Nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie minerałów warstwowych.
 • Efektywność i mechanizmy immobilizacji metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu) przy zastosowaniu różnych form fosforanów (in situ phosphate induced metal stabilization) i modyfikowanych minerałów ilastych jako alternatywna technika odkażania gleb. Charakterystyka chemiczna, mineralogiczna i stabilność termodynamiczna produktów reakcji.

Curriculum Vitae


Stopnie i tytuły naukowe

 • 2006 - mgr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia i geochemia stosowana)
 • 2008 - studia podyplomowe „Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska” - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • 2010 - dr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia)
 • 2015 - dr hab. inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Nauki o Ziemi)
 • 2021 - profesor

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Doktorant, 2006-2010
 • Asystent, 2010-2011
 • Adiunkt, 2011-2019
 • Profesor AGH, 2019-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody
 • 2020 - Nagroda Rektora AGH indywidualna za osiągnięcia naukowe (I stopnia).
 • 2020 - Nagroda Rektora AGH zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne (III stopnia)
 • 2019 - Stypendium Fulbright Senior Award - pobyt naukowo-badawczy w A&M Texas University (College Station, TX, USA).
 • 2017 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2016 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2015 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2014 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2013 - Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • 2013 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2012 - Nagroda Rektora AGH zespołowa (II stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2011 - Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane na 3 lata.
 • 2011 - Nagroda Rektora AGH indywidualna (III stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2010 - Grant na realizację projektu badawczego w ramach konkursu "Iuventus Plus" przyznany przez MNiSW.
 • 2010 - Stypendium Naukowe Miasta Krakowa.
 • 2009 - Małopolskie Stypendium Doktoranckie w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 • 2007 - Stypendium "Sapere Auso" od Małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska.
 • 2006 - I miejsce w Międzynarodowej Konferencji Młodych Uczonych w Sankt Petersburgu. Roczne stypendium w Instytucie Górniczym w Sankt Petersburgu.
 • 2004 - III miejsce w XLV Studenckiej Sesji Naukowej Górników Akademii Górniczo-Hutniczej

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne (członek)
 • Clay Minerals Society (członek)
 • Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs (członek)
 • Rada Redakcyjna czasopisma „Geology, Geophysics & Environment” (edytor)

Granty

 • 2018-2021 - Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z roztworów wieloskładnikowych (kierownik), NCN, OPUS.
 • 2017-2020 - Technologia oczyszczania środowiska wodnych skażonych anionowymi formami pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych (kierownik), NCN-NCBR, TANGO 2
 • 2015-2017 - Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej (kierownik), NCN, OPUS.
 • 2011-2014 - Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu (kierownik), NCN, SONATA (więcej informacji)
 • 2011-2014 - Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych (wykonawca), NCBiR (więcej informacji)
 • 2011-2014 - Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalności Ksp w zakresie 5 - 65ºC oraz DHf, DGf, DS i Cp dla apatytów w szeregach izomorficznych Ca-Pb-P-As-OH-Cl (wykonawca), NCN, HARMONIA.
 • 2010-2011 - Minerały z podgrupy kaolinitu jako prekursory hybrydowych materiałów organiczno-mineralnych (kierownik), Iuventus Plus, MNiSW (więcej informacji)
 • 2009-2012 - Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych nanostruktur krzemionkowych (wykonawca), MNiSW (więcej informacji)

 Publikacje


    icon_pub_bg_agh

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia
 • Chemia
 • Chemia organiczna
 • Geochemia
 • Chemia Środowiska
 • Chemia Organiczna
 • Geomateriały
 • Katalizatory Mineralne
 • Metody spektroskopowe (MBF i MBMiS)
 • Minerały w nanotechnologiach
 • Mineralny i surowce ilaste
 • Sorbenty mineralne i organiczne
 • Syntenza mineralnych materiałów funkcjonalnych
 • Zaawansowane metody badań materiałów

 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

MBA group

MBA_logo

Orogen Dynamics Team

ODT_logo

Szukaj