KMPiG

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

dr inż. Sylwia Zelek-Pogudz

E-mail Print PDF

SylwiaZ

 

Adiunkt

 

Kontakt:

pokój 27, tel. (12) 617 5301

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

CV

Publikacje

Konferencje i szkolenia

Dydaktyka


Problematyka naukowa 

 • Analiza strukturalna faz krystalicznych.

Curriculum Vitae


Stopnie i tytuły naukowe

 • 2006 - mgr - Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (kierunek: Chemia) 
 • 2009 - mgr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Mineralogia i Geochemia Stosowana z Gemmologią)
 • 2011 - Studia podyplomowe kwalifikujące nauczycieli (Matematyka z elementami informatyki)
 • 2012 - dr - Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (doktor nauk chemicznych)

Stanowiska
 • Doktorant, 2007-2011 (Wydział Chemii, UJ)
 • Asystent, 2012-aktualnie (WGGiOŚ, AGH)

Wyróżnienia i nagrody
 • 2012 - Wyróżnienie w konkursie na NAJLEPSZY BIZNESPLAN za biznesplan: "Centrum Edukacji Chemiczno - Matematycznej" konkurs realizowany przez: Centrum Innowacji, Transferu technologii i rozwoju Uniwersytetu w ramach projektu: "System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej" Program Operacyjny Kapitał Ludzi, Priorytet VIII, Działanie 8.2. "Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1. "Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw".
 • 2009 - Dyplom Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk mineralogicznych p.t.: „Struktura krystaliczna holtytu ze Szklar” przygotowaną pod opieką dr hab. Adama Pieczki.
 • Dyplom za zajęcie 2 miejsca w konkursie o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Krystalografii PAN za najlepszą prezentację plakatową 52 Konwersatorium Krystalograficznego zatytułowaną pt. „Dumortieryt i holtyt z Dolnego Śląska: jeden minerał, czy dwa różne?” Zelek, S., Pieczka, A., Stadnicka, K.

Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (www)
 • Polskie Towarzystwo Krystalograficzne (www)

Granty

 • Udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego” - Zmiana programu nauczania na kierunku chemia na studiach I stopnia – PRZEDMIOT: Właściwości faz krystalicznych. Kraków 2010.
 • Badania zlecone w ramach umowy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica oraz Fundacją PRO CHEMIA przy wydziale Chemii UJ, na wykonanie pracy pt. „Badania strukturalnych faz stałych zawartych w niebieskim halicie”. Kraków 2006.

 • Badania zlecone w ramach umowy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica oraz Fundacją PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, na wykonanie pracy pt. „Badania fizyko-chemiczne soli z Kłodawy”. Kraków 2005.

 • Kierownictwo grantu w programie grantowym w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POKL.08.02.01-12-065/10-00. Nr grantu BI-G/9/2013/ZWN. Tytuł projektu: Centrum Edukacji Chemiczno-Matematycznej.

 • Dofinansowanie projektu badawczego „Strukturalna i fizyko-chemiczna charakterystyka niebieskich soli z Kopalni Kłodawa oraz zawartych w nich inkluzji stałych” w ramach Wydziałowego Funduszu Projektów Doktoranckich (WFPD) z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dotacja T). Kraków 2011.

 • „Małopolskie Stypendium Doktoranckie” w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 Publikacje


    icon_pub_bg_agh

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia
 • Chemia - I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Mineralogia - II rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Krystalochemia - I rok studiów magisterskich (WGGiOŚ)

 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

MBA group

MBA_logo

Orogen Dynamics Team

ODT_logo

Projekt TANGO 2 (NCBiR)

Water_clean

Szukaj